ANKER AB skall producera och utföra arbeten av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de krav som avtalats med respektive kund alltid uppfylls.

 

ANKER AB är certifierade för följande system:

 

ISO 9001 för kvalité        

ISO 14001 för miljö

ISO 3834-2 för spårsvets

Trans-Q ett specifikt system för järnväg 

Kvalité och miljö

ANKER AB skall producera och utföra arbeten av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de krav som avtalats med respektive kund alltid uppfylls.
Vi ska också arbeta för att göra minsta åverkan på vår känsliga miljö. Vårt arbete skall vara av sådan kvalitet och att vi ska ta hänsyn till miljö så att våra kunder skall känna trygghet och förtroende för vårt företag.
Internt skall vi sträva efter att uppnå noll-fel i alla lägen uppfylla miljökraven för att vi ska kunna leverera den bästa kvalité. Samtliga i företaget verksamma personer, oavsett arbetsuppgifter skall bidra med ett högt kvalitets- och miljömedvetande. Genom ett genomtänkt kvalitetssystem vilket ANKER AB är certifierade för genom ISO 9001, ISO 14001,  ISO 3834-2 och Trans-Q vill vi uppnå en god/hög kvalité och miljö som vidare resulterar en god lönsamhet för företaget och våra kunder. Vidare 

 

Kvalité

 

 • Anker AB skall arbeta för en långsiktig samverkan och relation med våra kunder.
 • Vi ska leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid.
 • Vi ska vara tydliga i vår kommunikation med våra kunder och leverantörer.
 • Kvalitetsarbetet är en prioriterad  uppgift och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundtillfredsställelsen.
 • Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö.

 

Slipersbyte, ANKER AB återanvänder träsliprar i så stor utsträckning som möjligt. Gamla träsliprar kan innehålla kreosot och därför klassas de som farligt avfall. Alla våra sliprar som inte kan användas i spår skickas iväg till destruktion. Allt för att uppfylla miljökraven.

 

Säkerhet- o Kvalitetsansvarig

Johan Nääs
0706 - 65 84 88
johan.naas@ankerab.se

 

Miljö

 

 • ANKER AB ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling genom ett aktivt kretsloppstänkande
 • Vi uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på oss.
 • Vi skall följa de retursystem som finns för insamling och återvinning.
 • Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer.
 • Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra produkter och tjänster.
 • Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår krav.
 • Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.