ANKER AB har en egen besiktningsman som är certifierad av Trafikverket.

 

Vi utför säkerhet- och underhålls-besiktning av spåranläggningar för både spårväg och järnväg.

Besiktning av spår

Vid besiktningen kontrollerar vi om spåranläggningen är trafiksäker samt bedömer om det finns slitage på anläggningen som kan utvecklas till fel som kan påverka säkerheten. Besiktningen utförs enligt Trafikverkets föreskrift BVF 807 och där med uppfyller myndigheternas krav.

 

Periodicitet på säkerhetsbesiktningar varierar, från 1 till 6 gånger per år, beroende på trafikintensitet och anläggningstyp. Normalt krävs det att ett sidospår (vanligt industrispår) säkerhetsbesiktas en gång årligen.

 

Vid en säkerhet- och underhållsbesiktning kontrolleras spåren så att spårvidden håller sig inom föreskrivna standarder. I besiktningen ingår även att mäta upp och kontrollera växlar.

 

Vidare ingår det också att kontroll vägskyddsanläggningar och signaler mm om sådana finns på anläggningen. När en säkerhet- och underhållsbesiktning är klar skriver vår besiktningsman ett protokoll med åtgärdsförslag som sedan överlämnas till kunden. Gemensamt med kunden går man igenom ev. anmärkningar för att sedan föreslå en åtgärd. Det finns flera kategorier av anmärkningstyper, från akuta anmärkningar som måste åtgärdas direkt till mera långsiktiga påpekanden där anmärkningen bör åtgärdas inom ett eller flera år.

 

ANKER AB:s besiktningsman Robert Höglund besiktar spåren, till sin hjälp används ett spårpass som är kalibrerat.

 

 

Alla anmärkningar noteras på ett protokoll som presenteras för kunden. På bilden kan man se att slipern har tjänat ut och behöver bytas. Att en sliper är dålig kan accepteras beroende på trafikintensitet och tillåten hastighet på banan, däremot om flera sliprar i rad är dåliga så bör dessa bytas ut.

 

 

Besiktningsansvarig

Robert Höglund
0706 – 65 24 65

robert.hoglund@ankerab.se


Vår besiktningsman och samordnare Robert Höglund.